Säännöt

 

Hyvinkään Hiihtoseura ry.

TOIMINTASÄÄNNÖT

 

                  Nimi, kotipaikka , perustamisaika ja kieli.

                      Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Hiihtoseura ry.           
                      Yhdistyksen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki Etelä-Suomen läänissä.
                      Yhdistys on perustettu joulukuun 3. päivänä 1963 ja siitä käytetään näissä
                      säännöissä nimitystä seura.
                      Seuran kieli on suomi.
                      Seuran toiminta-alueena on Hyvinkään kaupunki ja Hausjärven kunta ympäristöineen.

2§                  Seuran tarkoitus.

                      Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella
                      siten että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto- , kilpa- tai
                      huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3§                  Tarkoituksen toteuttaminen.

                      Tarkoitustaan seura toteuttaa:
                      1. Tarjoamalla jäsenilleen
                          -   kilpailutoimintaa
                          -   koulutustoimintaa
                          -   valmennus- ja harjoitustoimintaa
                          -   nuorisotoimintaa
                          -   tiedotus- ja suhdetoimintaa
                          -   kuntoliikuntaa
                          -   muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle
                              fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

                      2. Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla toiminta-alueensa
                          viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä
                          vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten
                          harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

                      3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

                      Toimintansa tukemiseksi seura voi

                       -          ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa
                                 varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä

                       -          hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia,
                                  omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistus-
                                  toimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen
                                  jäsenistölleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja asusteita.

4§                  Seuran jäsenyys.

                      Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä joiden jäsenenä on.

5§                  Seuran jäsenet.

                      Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu
                      noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

                      Kunniajäseniksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön,
                      joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa.
                      Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

                      Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana
                      ansiokkaasti toimineen henkilön.
                      Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

                      Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai
                      oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen
                      tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe-
                      muttei äänioikeutta seuran kokouksessa.

6§                  Seurasta eroaminen.

                      Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle
                      tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytä-
                      kirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on
                      tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut
                      näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7§                  Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet.

                      Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
                      maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai
                      toimii vastoin seuran tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan.
                      Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista
                      rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä
                      ja määräyksiä.
                      Seuran asemasta voi kurinpitotoiminnasta päättää lajin kansallinen liitto sen
                      säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.
                      Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon viisi
                      päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.
                      Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

8§                  Liittymis- ja jäsenmaksut.

                      Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattaja-
                      jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous.
                      Kunniajäsenilta ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

                      Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä
                      nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos
                      -   hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja on ollut seuran jäsenenä
                          vähintään 20 vuotta, tai
                      -   on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 10 vuoden jäsenmaksut, tai
                      -   on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

                      Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

9§                  Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset.

                      Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään
                      helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.
                      Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
                      Seuran kokouksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä reaaliaikaisesti
                      tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

                      Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava
                      vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta
                      -   seuran nettisivulla, sekä sosiaalisessa mediassa.
                      -   kokouskutsu voidaan lähettää myös sähköpostilla, tai
                      -   sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä
                          lehdessä.
                      Kutsussa on mainittava mahdollisuudesta etäosallistumiseen.

10§                Kevät- ja syyskokous.

                      Kevätkokouksen asiat.

                      1     Avataan kokous.
                      2     Valitaan kokoukselle:
                             a) puheenjohtaja
                             b) sihteeri
                             c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
                             d) ääntenlaskijat

                      3     Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.
                      4     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
                      5     Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös.
                             sekä toiminnantarkastajien antama lausunto.
                      6     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
                             myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
                      7     Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
                      8     Päätetään kokous.

                      Syyskokouksen asiat.

                      1     Avataan kokous.
                      2     Valitaan kokoukselle:
                             a) puheenjohtaja
                             b) sihteeri
                             c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
                             d) ääntenlaskijat

                      3     Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.
                      4     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
                      5     Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena.
                      6     Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä.
                      7     Vahvistetaan liittymis-, jäsen- perhe ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
                      8     Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.
                      9     Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi.
                      10   Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
                      11   Valitaan yksi (tai kaksi) toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä
                             varatoiminnantarkastajia.
                      12   Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin,
                              joissa seura on jäsenenä.
                      13   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
                      14   Päätetään kokous.

                      Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi,
                      on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys vähintään 30 päivää ennen kokousta.

11§                Seuran ylimääräinen kokous.

                       Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen
                       tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa
                       seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä
                       johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on
                       mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.
                       Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä,
                       kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitun esityksen.

12§                Pöytäkirja.

                       Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä
                       pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja
                       sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.
                       Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti
                       seuraavassa kokouksessa

13§                Äänestys.

                       Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
                       annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saanut
                       valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.
                       Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on
                       yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa  äänestys suljettuja
                       lippuja käyttämällä.
                       Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa
                       maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä
                       ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuun
                       ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

                       Etäosallistumisen mahdollistavassa kokouksessa hallitus varmistaa etäyhteydellä
                       osallistuvien jäsenten henkilöllisyyden ja ääntenlaskennan oikeellisuuden.
                       Tekninen apuvälinen voi olla reaaliaikainen kuva- ja ääniyhteys tai muu
                       tietoverkkoyhteys.

14§                Seuran hallinto.

                       Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi
                       toimintakaudeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut
                       8 jäsentä ja 4 varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä puolet on
                       erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.
                       Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee
                       lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka
                       voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

                       Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt
                       varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun
                       puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

                       Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
                       varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä
                       on saapuvilla.

                       Johtokunnan tehtävänä erityisesti
                       1     Toteuttaa seuran kokouksen päätökset.
                       2     Johtaa ja kehittää seuran toimintaa.
                       3     Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden
                               puheenjohtajat.
                       4     Vastata seuran taloudesta
                       5     Pitää jäsenluetteloa.
                       6     Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös.
                       7     Tehdä toiminta ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten.
                       8     Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
                       9     Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista
                              kuripitotoimista.
                       10   Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
                       11   Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia-
                              ja ansiomerkkien esittämisestä.
                       12   Ryhtyä muihin toimenpiteisiin joita seuran etu vaatii,
                       13   Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme
                              viikkoa ennen kevätkokousta.

15§                Tilivuosi.

                      Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16§                Nimenkirjoittajat.

                      Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi
                      yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan
                      jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17§                Jaostot.

                      Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että
                      seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

18§                Sääntöjen muuttaminen.

                      Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään
                      kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.
                      Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

19§                Seuran purkaminen.

                      Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan
                      enemmistöllä annetuista äänistä.
                      Kokous kutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

20§                Seuran varojen luovuttaminen.

                      Jos seura on päätetty purkaa, sen varat luovutetaan johonkin seuran toiminta-
                      alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen
                      kokouksen päätöksen mukaisesti.
                      Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.
                      Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21§                Saavutetut jäsenoikeudet.

                      Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.